Tag: MIAA-490

Em nhân viên ngọt nước và tên giám đốc háo sắc

Người phụ nữ hỏi - bạn đi đâu vậy? Tôi nói - vừa đến nhà một người bạn. Người phụ nữ nói - ồ... lại đây, tôi muốn đưa cho bạn một thứ. Nó giống như tôi đang mơ vậy. Sau khi nghe những lời của cô ấy, có cảm giác như Ma...